รายชื่อคณะกรรมการ 2558

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2558 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 1/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558                                          
มศ 2/2558  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา
มศ 3/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
มศ 4/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 5/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 6/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 7
มศ 7/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มศ 8/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Life Skill Study
มศ 9/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 10/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 11/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยนานาชาติจีน
มศ 12/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมนานาชาติ ICLASP + LIROD 2016
มศ 13/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ T-Ready
มศ 14/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E - Ready
มศ 15/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ C-Ready
มศ 16/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558
มศ 17/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 18/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 19/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 20/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
มศ 21/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการภาษาไทย
มศ 22/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายนักศึกษาสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
มศ 23/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 4
มศ 24/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Love at First flight
มศ 25/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 6
มศ 26/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 27/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Towards the Horizon และ คณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “สายน้ำมรกต”
มศ 28/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อฝันสร้างอนาคต 2558
มศ 29/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 35 ปี
มศ 30/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC - BEST
มศ 31/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดโครงการ Films for Fun
มศ 32/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Talui-Eng
มศ 33/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ E&T Buds 
มศ 34/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานชาติด้านการแปลศึกษา ICTS 2016
มศ 35/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ CD Proceedings of ICTS 2016 International Conference
มศ 36/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Translation Hunters 2558
มศ 37/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์นานาชาติ 2558
มศ 38/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5
มศ 39/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดโครงการ Chinese Language Proficiency Test
มศ 40/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการการมังกรทะยานฟ้า  หงส์ทองคะนองศึก
มศ 41/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ “Upstairs Airport”
มศ 42/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click
มศ 43/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ  “ศึกษาดูงานท่าอากาศยาน”
มศ 44/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
มศ 45/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะฯ
มศ 46/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ)
มศ 47/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)
มศ 48/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ K-Ready
มศ 49/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
มศ 50/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อันยอง ชินกูย่า : สวัสดีเพื่อนใหม่

มศ 51/2558

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Students' Social Responsibility (SSR)

 มศ 52/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 มศ 53/2558   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจการ จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
 มศ 54/2558   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานที่พักแรมและการจัดเลี้ยงในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
มศ 55/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานโรงแรมมาตรฐานสากลและการับประทานอาหารแบบตะวันตก
มศ 56/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 1
มศ 57/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 2
มศ 58/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 3
มศ 59/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 4
มศ 60/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 5
มศ 61/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 6
มศ 62/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 7
มศ 63/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อนพ้องคล้องสัมพันธ์
มศ 64/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
มศ 65/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กอีเว้นท์
มศ 66/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ J-Ready
มศ 67/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
มศ 68/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสายใยสายสัมพันธ์ (Kyodai no Kizuma)
มศ 69/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา 2559
มศ 70/2558  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มศ 71/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (JAPANESE PLACEMENT TEST)
มศ 72/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจนายจ้าง
มศ 73/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ 2559
มศ 74/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 75/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ศึกษาดูงานธุรกิจสายการบิน"
มศ 76/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสื้อผ้าหน้าผมการบิน
 มศ 77/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิธีประดับปีก ABM รุ่น 2
มศ 78/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
มศ 79/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดแสดงละครเวทีเรื่อง อัศจรรย์วัดเปิดซิง
มศ 80/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Reinforcing PA’s Leadership
มศ 81/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มศ 82/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 83/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
มศ 84/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์ Focus Group
มศ 85/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน
มศ 86/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
มศ 87/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มศ 88/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม หยกใสร่ายคำ ลิลิตพระลอและ
พระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม ในส่วนการดำเนินงานของคณะวิชา

มศ 89/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ
มศ 90/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มศ 91/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันเด็กมนุษย์ 2016”
มศ 92/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Advanced Speaking for Career
มศ 93/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากู้ยืมเงินกองทุนเข็มแดง คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มศ 94/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC Toastmasters Club
มศ 95/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อฝันสร้างอนาคต ปีการศึกษา 2558
มศ 96/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 97/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโบตั๋นร้อยกลีบ
มศ 98/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

มศ 99/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการทำงานวิจัยและวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

มศ 100/2558

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner : Speaking ประจำปี 2558

มศ 101/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Corner : Reading for Pleasure ประจำปี 2558
มศ 102/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการซอลรัล เทศกาลปีใหม่เกาหลี (วัดเด็กมนุษย์)
มศ 103/2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ศึกษาดูงานความปลอดภัยด้านการบิน”
มศ 104/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
มศ 105/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
มศ 106/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “การเสวนาทางวิชาการและประกวดทักษะการแปลและล่าม
ภาษาเกาหลีระดับชาติ ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2558

มศ 107/2558

เรื่ีอง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินแผนงาน