รายชื่อคณะกรรมการ 2557

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2557 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 1/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557                                              
 มศ 2/2557  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา
มศ 3/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
 มศ 4/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานแถลงข่าวเปิดโครงการวิทยาการนานาชาติจีน
 มศ 5/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 6/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 34 ปี
 มศ 7/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ลีลาในการแสดงอุปรากรจีน
 มศ 8/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำตำราการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
 มศ 9/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ T-Ready
มศ 10/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี
 มศ 11/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพชรภาษาไทย
มศ 12/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรักภาษาถิ่น
มศ 13/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
มศ 14/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศ 15/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 16/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 3
 มศ 17/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 4
 มศ 18/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5
 มศ 19/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนสำหรับอาจารย์ภาษาอังกฤษ
มศ 20/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Afternoon Tea Sharing
มศ 21/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ EBC Proficiency Test
มศ 22/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ EBC Mett and Greet
มศ 23/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy
มศ 24/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Student Social Responsibility (SSR)
 มศ 25/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อันยอง ชินกูย่า : สวัสดีเพื่อนใหม่
 มศ 26/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการรับนักศึกษา Road Show 2014 : Way to U
มศ 27/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแบ่งฝัน..ปันรักให้น้อง
มศ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน HMA Freshmen & Sports Day 2014
มศ 29/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน HMA'S Got Talent 2014
มศ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศ 31/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่่อการสื่อสารธุรกิจ
มศ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ CD Proceedings of ICTS 2014 International Conference
มศ 33/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ
มศ 34/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Towards the Horizon
มศ 35/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up
มศ 36/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ (Probation Students' Development Project)
มศ 37/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5 
มศ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหมกรรมสุดยอดติว GAT PAT ONET Clearing House
มศ 39/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 
มศ 40/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC Toastmasters Club 
มศ 41/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Talui-Eng 
มศ 42/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC - BEST 
มศ 43/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E - Ready 
มศ 44/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Proficiency Test 
มศ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มศ 46/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะ
มศ 47/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกันคุณภาพศึกษา
มศ 48/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร 
มศ 49/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส
มศ 50/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 1
มศ 51/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 2
มศ 52/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 4
มศ 53/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 5
 มศ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click
มศ 55/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Life Skill Study
มศ 56/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเสวนาภายใน
มศ 57/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์ Focus Group
มศ 58/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Proficiency Test
มศ 59/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 60/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2558
มศ 61/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสายใยสายสัมพันธ์ (SHIISANA KIZUNA)
มศ 62/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี่ปุ่น
มศ 63/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวด-แข่งขันภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มศ 64/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
มศ 65/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (JAPANESE PLACEMENT TEST)
มศ 66/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ BUNKASAI (Japanese Cultural Day)
มศ 67/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ
มศ 68/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ (เฉพาะกิจ)
มศ 69/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ณ ประเทศมาเลเซีย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 มศ 70/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ประจำปีการศึกษา 2557

มศ 71/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะ (ฉบับแก้ไข)

มศ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร (ฉบับแก้ไข)
มศ 73/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กมนุษ 2015
มศ 74/2557  เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานวันเด็กมนุษ 2015
มศ 75/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ Films for Fun
มศ 76/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการมังกรทะยานฟ้า หงส์ทองคะนองศึก
มศ 77/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ Chinese Language Proficiency Test
มศ 78/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  “กู้ชีวิตนักศึกษาเรียนอ่อนสาขาวิชาภาษาจีน”
มศ 79/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโบตั๋นร้อยกลีบ
มศ 80/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการชุนเจี๋ย
มศ 81/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายนักศึกษาสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
มศ 82/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนรัตนมงคล และทุนกึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)

ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มศ 83/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

มศ 84/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวางระบบห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

มศ 85/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่สารสนเทศ
มศ 86/2557 เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มศ 87/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
มศ 88/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ C-Ready
มศ 89/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ K-Ready
มศ 90/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ซอลรัล เทศกาลปีใหม่เกาหลี
มศ 91/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ J-Ready
มศ 92/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประดับปีก ABM รุ่นที่ 1
มศ 93/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มศ 94/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ”มาลฮากีแดฮเว”การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
สาขาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 95/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557

มศ 96/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557

มศ 97/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความวิชาการ
“ไข่มุกหล่นบนจานหยก : จีนศึกษา ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม”
มศ 98/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)
มศ 99/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Korean Language Proficiency Test
มศ 100/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจของนายจ้าง
มศ 101/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุงานของอาจารย์ในคณะฯ
มศ 102/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานธุรกิจจัดการประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
มศ 103/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว
และศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 3
มศ 104/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว
และศึกษานอกสถานที่ เส้นทางที่ 6
มศ 105/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานโรงแรมระดับมาตรฐานสากลและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
มศ 106/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อนพ้องคล้องสัมพันธ์
มศ 107/2557 เรื่อง  ยกเลิกรองประธานสาขาวิชา และแต่งตั้งเลขานุการสาขาวิชาการท่องเที่ยว
มศ 108/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC English Essay Writing 2014
มศ 109/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงาน บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มศ 110/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 111/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มศ 112/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 113/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
มศ 114/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
มศ 115/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน 
มศ 116/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ E&T Buds 
มศ 117/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ Translation Contest
มศ 118/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและ
ปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์นานาชาติ
มศ 119/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 120/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 121/2557  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และ
 เลขานุการสาขาวิชาฯ
มศ 122/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเสวนาภายใน (ฉบับแก้ไข)

มศ 123/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับแก้ไข)
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 124/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 125/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2557
มศ 126/2557
เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน
มศ 127/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มศ 128/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง