รายชื่อคณะกรรมการ 2556

Posted in รายชื่อคณะกรรมการ

04

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2556 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 1/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555                                                     
มศ 2/2556  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา
 มศ 3/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
 มศ 4/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 2
มศ 5/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 3
มศ 6/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 4
 มศ 7/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5
 มศ 8/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ คณะมนุษยศาสตร์
 มศ 9/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
 มศ 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
มศ 11/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุงานของอาจารย์ในคณะ
มศ 12/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนสำหรับอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 มศ 13/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
 มศ 14/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
 มศ 15/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกีฬาสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556
 มศ 16/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสานสายใยสัมพันธ์ สานฝันอนาครของชาติ ปีการศึกษา 2556
มศ 17/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
 มศ 18/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Walk Rally วัง วัด รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2556
 มศ 19/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Unseen in Ayudhaya ปีการศึกษา 2556
 มศ 20/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2556
มศ 21/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการรับนักศึกษา Road Show 2013 : Way to U
มศ 22/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติจีนศึกษา ครั้งที่ 2
มศ 23/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 24/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ LIROD 2014
 มศ 25/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC Toastmasters Club
มศ 26/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความพึงพอใจของนายจ้าง
 มศ 27/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556
 มศ 28/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเบิกโรงให้โด่งดัง ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 29/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เส้นทางแห่งฝัน สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
 มศ 30/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ E&T Buds
มศ 31/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E&T Experiences
มศ 32/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชุมวิชาการนานาชาติการแปลศึกษา ICTS
 มศ 33/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Translation Contest
 มศ 34/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ BUNKASAI (Japanese Cultural Day)
 มศ 35/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
 มศ 36/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวด-แข่งขันภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มศ 37/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มศ 38/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี่ปุ่น
มศ 39/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อฝันสร้างอนาคต
มศ 40/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 41/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ
มศ 42/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติว GAT PAT ONET Clearing House
มศ 43/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มศ 44/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส + 3 (3=สวัสดิการ+สวัสดิภาพ+สิ่งแวดล้อม)
มศ 45/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
มศ 46/2556   เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี
มศ 47/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2557
มศ 48/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
มศ 49/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
มศ 50/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์
มศ 51/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโครงการมันกรทะยานฟ้า หงส์ทองคะนองศึก
มศ 52/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรุษจีน
มศ 53/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่าวยสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
มศ 54/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Sharing club
มศ 55/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพชรภาษาไทย
มศ 56/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสายสัมพันธ์นักศึกษา
มศ 57/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่่อการสื่อสาร
มศ 58/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทีทรรศน์ภาษาและวรรณกรรมไทย ครั้งที่ 2
 มศ 59/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ADVANCED BEST
 มศ 60/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Advanced Speaking for Careers
 มศ 61/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Afternoon Tea Sharing
มศ 62/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Back to School
 มศ 63/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy
 มศ 64/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Student Social Responskbility (SSR)
 มศ 65/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มศ 66/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Knowledge Click
มศ 67/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 มศ 68/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกันคุณภาพการศึกษา
มศ 69/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 มศ 70/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร
  มศ 71/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 5 (ฉบับเพิ่มเติม)
  มศ 72/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการเครือข่ายนักศึกษาสี่สถาบันสัมพันธ์จีน
 มศ 73/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 มศ 74/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ
 มศ 75/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2557
 มศ 76/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม
 มศ 77/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเด็กมนุษฯ 2014
 มศ 78/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรุษจีน (เพิ่มเติม)
มศ 79/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบอกต่อให้รู้
มศ 80/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนังใหญ่วัดขนอน
 มศ 81/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)
มศ 82/2556

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการประชุมทาางวิชาการ

"การขับเคลื่อนพลังทางปัญญาสายมนุษยศาสตร์"

มศ 83/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อฝันอนาคต (ฉบับแก้ไข)
 มศ 84/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ LIROD 2014(ฉบับแก้ไข)
 มศ 85/2556

 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มศ 86/2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
มศ 87/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 มศ 88/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 มศ 89/2556

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปรธชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

 มศ 90/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อนพ้องคล้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 2
 มศ 91/2556

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครกการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

       เส้นทางที่1 พระบรมมหาราชวังและวัดที่สำคัญในกรุงเทพฯ

 มศ 92/2556

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว

       เส้นทางที่ 2 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี

 มศ 93/2556

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานโรงแรมระดับมาตรฐานสากลและ

       การรับประทานอาหารแบบตะวันตก

 มศ 94/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2556
 มศ 95/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเส้นทางแห่งฝันสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มศ 96/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
มศ 97/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 98/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน (ฉบับแก้ไข)
มศ 99/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับสอบ UTCC BEST
มศ 100/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Talui Eng
มศ 101/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Job Interview
มศ 102/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ English Pronunciation
มศ 103/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอง ประจำปีการศึกษา 2556
มศ 104/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
 มศ 105/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
มศ 106/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น
มศ 107/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มศ 108/2556  เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ