รายชื่อคณะกรรมการ

ประกาศคำสั่ง 2555 เรื่อง ประจำปีการศึกษา 2555
มศ 1/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555                                                     
 มศ 2/2555  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา
 มศ 3/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่1
 มศ 4/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2555
 มศ 5/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Back to School
 มศ 6/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมลัยคารวะ 20 ปี กฤษณา อโศกสิน
 มศ 7/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉพาะกิจ OPEN HOUSE (International Day)
 มศ 8/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์
 มศ 9/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานการต่างประเทศ
 มศ 10/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา
 มศ 11/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน
 มศ 12/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ E&T Buds
 มศ 13/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ E&T Blossom Days
 มศ 14/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการแปล
 มศ 15/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Translation Contest
 มศ 16/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E&T Experiences
 มศ 17/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ E&T Creative Society
 มศ 18/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตตำราสอนภาษาจีน
 มศ 19/2555

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1

 เรื่อง "จีนภิวัฒน์ในมิติภาษา วรรณกรรม การสอนและวัฒนธรรมศึกษา"

 มศ 20/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมังกรสู้สิบทิศ
 มศ 21/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ GATEWAY TO ASIAN
 มศ 22/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำซุ้มบัณฑิต
 มศ 23/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ BUNKASAI (Japanese Cultural Day)
 มศ 24/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
 มศ 25/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวด-แข่งขันภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 มศ 26/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
 มศ 27/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์
 มศ 28/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการSharing Club
 มศ 29/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
 มศ 30/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติว
 มศ 31/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติวเข็มโค้งสุดท้าย
 มศ 32/2555

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน

 มศ 33/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UTCC BEST)
 มศ 34/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UTCC E-Quiz
 มศ 35/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ CD Proceedings of4 th LIROD International Conference
 มศ 36/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 1
 มศ 37/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 2
 มศ 38/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 3
 มศ 39/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project 4
 มศ 40/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการADVANCED BEST
 มศ 41/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุงานของอาจารย์ในคณะ
 มศ 42/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโทการแปลธุรกิจ
 มศ 43/2555

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ (Probation Students’ Development Project)

 มศ 44/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 มศ 45/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
 มศ 46/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Student Social Responsibility (SSR)
 มศ 47/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Knowledge Click
 มศ 48/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนสำหรับอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 มศ 49/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Star Academy
 มศ 50/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการรับนักศึกษา
 มศ 51/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจุดประกายดาวให้พราวนภา
 มศ 52/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 8th UTCC English Speedh Contest
 มศ 53/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะภาษา
 มศ 54/2555

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทัศน์ธุรกิจสารสนเทศ (Business Information Field Trip)

 มศ 55/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2555
 มศ 56/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Happy together with films
 มศ 57/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความพึงพอใจนายจ้าง
 มศ 58/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ UTCC ESSAY WRITING CONTEST
 มศ 59/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทานคะแนน
 มศ 60/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเผยแพร่เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พาน เต๋อติ่ง
 มศ 61/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจตุรมิตรสัมพันธ์
 มศ 62/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายใน
 มศ 63/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 มศ 64/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 มศ 65/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกันคุณภาพการศึกษา
 มศ 66/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร
 มศ 67/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนงาน
 มศ 68/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการล่าม ประจำปีการศึกษา 2555
 มศ 69/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ชุดที่ 1
 มศ 70/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ HM PR
 มศ 71/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ คณะมนุษยศาสตร์
 มศ 72/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2556 "งูน้อยอมยิ้ม"
  มศ 73/2555   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมนาวิชาการ เรื่องเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
  มศ 74/2555    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Afternoon Tea Sharing
 มศ 75/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Hello EBC Freshmen
 มศ 76/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส
 มศ 77/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการซินชุน
 มศ 78/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์
 มศ 79/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มศ 80/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหมกรรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 มศ 81/2555   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2556
 มศ 82/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มศ 83/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ HM Scholarship Project3 (ฉบับแก้ไข)
มศ 84/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ฉบับแก้ไข)
มศ 85/2555 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มศ 86/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตำรา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มศ 87/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
มศ 88/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น
มศ 89/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพชรภาษาไทย
มศ 90/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานทักษะทางภาษา
มศ 91/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสายสัมพันธ์เอกไทยสี่ชั้นปี
มศ 92/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับแก้ไข)
 มศ 93/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  Advanced Speaking for Careers
 มศ 94/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ
 มศ 95/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 มศ 96/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี่ปุ่น
 มศ 97/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกโรงให้โด่งดัง