Print

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทุนรัตนมงคล ทุนUTCC-Gold (โควตาคณบดี) ทุนUTCC-Silver (30%) และทุนอื่นๆ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ขอให้ทุกคนที่ได้รับทุนบันทึกข้อมูลลงแบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำสัญญาทุนฯ ให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว ตามลิงค์

https://goo.gl/forms/MFq8ZPJhMIgS6wJ22