หลักสูตร การท่องเที่ยว

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.A. (Tourism)

 

วิชาเอก/ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทักษะภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลและมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองของโลก(Citizen of the World)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


141 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น

1.1 มัคคุเทศก์

1.2 ผู้นำทัวร์ (Outbound Tour Leader)

1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการท่องเที่ยวบนเรือสำราญ

1.4 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินประจำสายการบิน

1.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยว

1.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

1.7 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

1.8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน

2 งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารมวลชน เช่น

2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของสำนักพิมพ์ต่างๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ

2.3 นักพัฒนาเว็บบล็อก  (Webblog) ด้านการท่องเที่ยว

2.4 นักพัฒนาเว็บไซต์(Website)  ด้านการท่องเที่ยว

2.5 เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร

2.6 นักเขียนคอลัมน์ด้านการท่องเที่ยว  นักเขียนบทความด้านการท่องเที่ยว

2.7 ผู้ดำเนินรายการด้านการท่องเที่ยว

3 งานด้านกิจกรรมพิเศษขององค์กร  เช่น

3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมฝ่ายประสานงานการจัดสัมมนา (MICE operator)

3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษขององค์กรต่างๆ (CSR staff)