หลักสูตร ศิลปะการแสดง

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 pdf icon

 

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)pdf logo

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Arts Program in Performing Arts

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ไทย)      : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ชื่อย่อ(ไทย)        : ศศ.. (ศิลปะการแสดง)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ)   : Bachelor of Arts (Performing Arts)

ชื่อย่อ(อังกฤษ)    : B.A. (Performing Arts)

 

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

ศิลปะการแสดง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ตลอดจนการสร้างสรรค์การแสดง

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักแสดง
 2. ผู้กํากับการแสดง
 3. ผู้เขียนบท
 4. ผู้กํากับเวที
 5. ผู้ควบคุมการผลิต
 6. ผู้จัดการแสดง
 7. ผู้จัดการกองถ่าย
 8. ผู้ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดง
 9. นักวิจารณ์ศิลปะการแสดง
 10. ผู้สอนและอบรมศิลปะการแสดง การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
 11. ผู้ประกาศและพิธีกร