หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.. (ภาษาญี่ปุ่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Japanese)


วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รวมทั้งให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ล่าม นักแปล
  2. มัคคุเทศก์หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
  3. พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม 4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / ภาคพื้น
  4. ครู / อาจารย์
  5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  6. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
  7. เลขานุการ- พนักงานธุรการ
  8. ผู้ประสานงานฝ่าย ต่างประเทศ
  9. พนักงานรับโทรศัพท์