หลักสูตร สารสนเทศศึกษา

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Studies

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.. (สารสนเทศศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Information Studies)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.A. (Information Studies)

 

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านสารสนเทศศึกษา มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำ งานการแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ และ วิชาชีพด้านสารสนเทศศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

 

จำนวนหน่วยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศในห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศอื่น
  2. ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัย เช่น นักวิเคราะห์และประมวลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นต้น
  3. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
  4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น ผู้อบรมการใช้ฐานข้อมูล (Database Trainer) ผู้ขายโปรแกรมและฐานข้อมูลสำหรับงานห้องสมุด
  5. พนักงานหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดพิมพ์และให้เช่าหรือจำหน่ายสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  7. ผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้ทางสารสนเทศศึกษาไปประยุกต์