หลักสูตร ภาษาจีน

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) pdf icon

 

 

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese)

 

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ สถาบันสอนภาษา
  2. ล่าม นักแปลภาษาจีน
  3. มัคคุเทศก์ภาษาจีน
  4. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต
  5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  6. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับประเทศจีน