Display #
Title Author Hits
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 admin humanities 201
เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันฝึกภาษาอังกฤษ English Corner (ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่นี่) admin humanities 229
โครงการ UTCC Reading for Pleasure admin humanities 224
การบรรยายพิเศษเรื่อง Cognitive Learning กับการทำวิจัย admin humanities 199
ขอเชิญพี่น้องชาวเข็มแดงร่วมงานประชุมใหญ่ 2/2560 งานเลี้ยงปีใหม่ admin humanities 239
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 admin humanities 186
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปฝึกงานสหกิจศึกษา ปี 2560 admin humanities 280
24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล จัดอบรมการแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษผ่าน หนัง เพลง และแอปฯ admin humanities 184
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ นศ.ทุน HM Scholarship รุ่น 6 admin humanities 200
ห้องเรียนกลับด้านกับการทำวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 admin humanities 213