Print

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่1 สิงหาคม 2560

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันปฐมนิเทศ 1 สิงหาคม 2560

1

2

3

4

5

6

7

8