Print

พลิ้วไหว รักหวาน งานเกษียณ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC 8307

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ภาพความประทับใจ งาน "พลิ้วไหว รักหวาน งานเกษียณ" ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ 6 ท่าน


1. รศ.ตวงรัตน์ คูหเจริญ
2. ผศ.ดร.บุหงา โปซิว
3. ผศ.ศุทธินี ตั้งสัจจานุรักษ์
4. อ.สมจิตรา ไกรโกศล
5. อ.จิราภา วิเวก
6. อ.นฤมล รุจิพร

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

 

 

DSC 7940

DSC 7989

DSC 7870