Print

Scholarship รุ่น 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ “พิพิธบางลำพู”

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาทุน HM Scholarship รุ่น 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ “พิพิธบางลำพู” ศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน  เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ และในวันเดียวกันนี้ นักศึกษายังได้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เหรียญ “วีถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน” ถนนจักรพงษ์ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหรียญและเงินตราไทยซึ่งเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าของแผ่นดิน หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรแล้ว ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเหรียญกษาปณ์ไทย ในฐานะที่เป็นเงินตราที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และยังเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

1

 

2

3

4

5

6