Display #
Title Author Hits
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 admin humanities 29
เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันฝึกภาษาอังกฤษ English Corner (ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่นี่) admin humanities 45
โครงการ UTCC Reading for Pleasure admin humanities 39
การบรรยายพิเศษเรื่อง Cognitive Learning กับการทำวิจัย admin humanities 44
ขอเชิญพี่น้องชาวเข็มแดงร่วมงานประชุมใหญ่ 2/2560 งานเลี้ยงปีใหม่ admin humanities 107
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 admin humanities 123
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปฝึกงานสหกิจศึกษา ปี 2560 admin humanities 125
24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล จัดอบรมการแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษผ่าน หนัง เพลง และแอปฯ admin humanities 124
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ นศ.ทุน HM Scholarship รุ่น 6 admin humanities 142
ห้องเรียนกลับด้านกับการทำวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 admin humanities 157