หลักสูตร ภาษาเกาหลี

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                          

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Korean

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.. (ภาษาเกาหลี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Korean)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Korean)

 

รายละเอีดยเพิ่มเติม