knowledge click

Display #
“พระวัชรปาณี คุยหบดี”(金剛密迹大將): กรณีศึกษาการแปลชื่อเฉพาะภาษาจีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 177
ปรัชญากับการหยั่งรากของการคิด:สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 132
คนยากว่าผี คนมีว่าศพ เกจิอาจารย์ว่าสรีรสังขาร : จริตของคนเมืองกับการแปรทางภาษา โดย ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 181
ฝึกแปลข้อคิดคำคมภาษาจีนเป็นไทย (เหมาะแก่นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนที่เรียนวิชาการแปลจีน-ไทย) โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 179
มาถีบจักรยานกันเถอะ โดย ภาสกร เชื้อสวย 281
ปัชชุนะเทพบุตร และ จิฑฑาปโทสิกา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 143
มโนปโทสิกา และ เวปจิตตาสูร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 141
Hypothesized argument for banning/restricting use of electronic gadgetry in selected academic classrooms :By Barry Pringle, M.A. Ed. 185
มาตุลี : สารถี แห่งสรวงสวรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 113
พลังชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 130
มาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันดีกว่า โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 127
House and Home โดย อ.อาไพ บุญรักษ์ 214
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตและความเป็นอนัตตา โดย: อ.นพณัฐ เลิศสุทธิผล 214
กรรมและการให้ผลของกรรม โดย: อ.นพณัฐ เลิศสุทธิผล 222
หัวใจห้องที่ห้า : เสียงแห่งยุคสมัย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 231
เรื่องของประตู Door Story โดย ภาสกร เชื้อสวย 174
Siamese Method: ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา : รศ.จริยา นวลนิรันดร์ 145
คำเทศคำไทย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 236
ละครเถา : แนวโน้มของละครโทรทัศน์ไทย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 221
อารยธรรมบนแผ่นฟิล์ม 3 :โดย อาจารย์สัญญา ภู่แก้วเผือก 247