knowledge click

Display #
“พระวัชรปาณี คุยหบดี”(金剛密迹大將): กรณีศึกษาการแปลชื่อเฉพาะภาษาจีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 202
ปรัชญากับการหยั่งรากของการคิด:สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 160
คนยากว่าผี คนมีว่าศพ เกจิอาจารย์ว่าสรีรสังขาร : จริตของคนเมืองกับการแปรทางภาษา โดย ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 211
ฝึกแปลข้อคิดคำคมภาษาจีนเป็นไทย (เหมาะแก่นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนที่เรียนวิชาการแปลจีน-ไทย) โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 206
มาถีบจักรยานกันเถอะ โดย ภาสกร เชื้อสวย 307
ปัชชุนะเทพบุตร และ จิฑฑาปโทสิกา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 169
มโนปโทสิกา และ เวปจิตตาสูร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 166
Hypothesized argument for banning/restricting use of electronic gadgetry in selected academic classrooms :By Barry Pringle, M.A. Ed. 209
มาตุลี : สารถี แห่งสรวงสวรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 140
พลังชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 155
มาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันดีกว่า โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 149
House and Home โดย อ.อาไพ บุญรักษ์ 231
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตและความเป็นอนัตตา โดย: อ.นพณัฐ เลิศสุทธิผล 236
กรรมและการให้ผลของกรรม โดย: อ.นพณัฐ เลิศสุทธิผล 245
หัวใจห้องที่ห้า : เสียงแห่งยุคสมัย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 256
เรื่องของประตู Door Story โดย ภาสกร เชื้อสวย 197
Siamese Method: ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา : รศ.จริยา นวลนิรันดร์ 166
คำเทศคำไทย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 257
ละครเถา : แนวโน้มของละครโทรทัศน์ไทย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 245
อารยธรรมบนแผ่นฟิล์ม 3 :โดย อาจารย์สัญญา ภู่แก้วเผือก 268