knowledge click

Display #
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 237
การสร้างรายวิชาเดิมใน iTunes U โดย :อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 87
การใช้ยาดับทุกข์: ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่สู่การนิรวาณ โดย : สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 101
ไตรภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 261
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 251
มะฝ่อมะตาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 261
Hat โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 244
Pet names โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 243
Descendants of the Sun โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 265
เชาวน์ทางสังคม โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 244
วัวงาน ไม้ตายขาน และบ้าห้าร้อยจำพวก โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 242
อุดมคติกับการย้อนแย้งใน “Unsung Hero”โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 222
วิฑูฑกะ:ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 167
ไปเที่ยวกันเถอะ : ภาสกร เชื้อสวย 169
ปีกกล้าขาแข็ง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 207
กงเกวียนกำเกวียน / ล้อหมุนตามรอยตีนวัว โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 201
ไรขนยั่วกำหนัด โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 261
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ National Museum of Taiwan Literature โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 229
จันทราในกวีนิพนธ์ไทย-จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 212
การแปลและการตีความกวีนิพนธ์จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 239