knowledge click

Display #
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 236
การสร้างรายวิชาเดิมใน iTunes U โดย :อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 86
การใช้ยาดับทุกข์: ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่สู่การนิรวาณ โดย : สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 100
ไตรภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 260
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 250
มะฝ่อมะตาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 260
Hat โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 243
Pet names โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 242
Descendants of the Sun โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 264
เชาวน์ทางสังคม โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 243
วัวงาน ไม้ตายขาน และบ้าห้าร้อยจำพวก โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 241
อุดมคติกับการย้อนแย้งใน “Unsung Hero”โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 221
วิฑูฑกะ:ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 165
ไปเที่ยวกันเถอะ : ภาสกร เชื้อสวย 168
ปีกกล้าขาแข็ง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 206
กงเกวียนกำเกวียน / ล้อหมุนตามรอยตีนวัว โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 200
ไรขนยั่วกำหนัด โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 260
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ National Museum of Taiwan Literature โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 228
จันทราในกวีนิพนธ์ไทย-จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 211
การแปลและการตีความกวีนิพนธ์จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 237