knowledge click

Display #
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 208
การสร้างรายวิชาเดิมใน iTunes U โดย :อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 59
การใช้ยาดับทุกข์: ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่สู่การนิรวาณ โดย : สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 68
ไตรภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 234
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 222
มะฝ่อมะตาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 228
Hat โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 212
Pet names โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 212
Descendants of the Sun โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 229
เชาวน์ทางสังคม โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 217
วัวงาน ไม้ตายขาน และบ้าห้าร้อยจำพวก โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 208
อุดมคติกับการย้อนแย้งใน “Unsung Hero”โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 190
วิฑูฑกะ:ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 130
ไปเที่ยวกันเถอะ : ภาสกร เชื้อสวย 132
ปีกกล้าขาแข็ง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 179
กงเกวียนกำเกวียน / ล้อหมุนตามรอยตีนวัว โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 176
ไรขนยั่วกำหนัด โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 233
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ National Museum of Taiwan Literature โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 197
จันทราในกวีนิพนธ์ไทย-จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 180
การแปลและการตีความกวีนิพนธ์จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 201