knowledge click

Display #
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 192
การสร้างรายวิชาเดิมใน iTunes U โดย :อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 45
การใช้ยาดับทุกข์: ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่สู่การนิรวาณ โดย : สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 50
ไตรภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 217
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 207
มะฝ่อมะตาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 209
Hat โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 197
Pet names โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 197
Descendants of the Sun โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 213
เชาวน์ทางสังคม โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 202
วัวงาน ไม้ตายขาน และบ้าห้าร้อยจำพวก โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 193
อุดมคติกับการย้อนแย้งใน “Unsung Hero”โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 175
วิฑูฑกะ:ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 115
ไปเที่ยวกันเถอะ : ภาสกร เชื้อสวย 115
ปีกกล้าขาแข็ง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 166
กงเกวียนกำเกวียน / ล้อหมุนตามรอยตีนวัว โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 162
ไรขนยั่วกำหนัด โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 214
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ National Museum of Taiwan Literature โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 183
จันทราในกวีนิพนธ์ไทย-จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 168
การแปลและการตีความกวีนิพนธ์จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 184