knowledge click

Display #
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 171
การสร้างรายวิชาเดิมใน iTunes U โดย :อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 22
การใช้ยาดับทุกข์: ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่สู่การนิรวาณ โดย : สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ 27
ไตรภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 195
พระอาทิตย์และพระจันทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 187
มะฝ่อมะตาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม 188
Hat โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 176
Pet names โดย อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล 175
Descendants of the Sun โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 191
เชาวน์ทางสังคม โดย รศ. ดร. อุสา สุทธิสาคร 174
วัวงาน ไม้ตายขาน และบ้าห้าร้อยจำพวก โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศเวศร์ภาดา 170
อุดมคติกับการย้อนแย้งใน “Unsung Hero”โฆษณาไทยประกันชีวิต 2014 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 154
วิฑูฑกะ:ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 93
ไปเที่ยวกันเถอะ : ภาสกร เชื้อสวย 93
ปีกกล้าขาแข็ง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 147
กงเกวียนกำเกวียน / ล้อหมุนตามรอยตีนวัว โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 139
ไรขนยั่วกำหนัด โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 193
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ National Museum of Taiwan Literature โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 164
จันทราในกวีนิพนธ์ไทย-จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 149
การแปลและการตีความกวีนิพนธ์จีน โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 161