หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)pdf icon

 

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)pdf logo

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Communication

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English for Business Communication)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English for Business Communication)

 

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง  และนำทฤษฏีพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี  ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร งานพิธีกรและงานเขียนบทโฆษณา เป็นต้น
  2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่นๆ เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย
  3. นักแปล
  4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  5. มัคคุเทศก์
  6. เลขานุการ
  7. ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร
  8. ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษไปประยุกต์