หลักสูตร ภาษาอังกฤษและการแปล

 pdf icon

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English and Translation

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)

ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.. (ภาษาอังกฤษและการแปล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English and Translation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English and Translation)

 

วิชาเอก / หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารและการแปล สามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการแปลไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแก้ปัญหาและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักแปล
 2. ล่าม
 3. นักเขียน
 4. ครู / อาจารย์
 5. นักวิชาการ
 6. เลขานุการ
 7. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 8. นักประชาสัมพันธ์
 9. พนักงานต้อนรับสายการบิน
 10. มัคคุเทศก์
 11. พนักงานบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม
 12. พนักงานธนาคาร
 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 14. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว