Print

โครงการของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการ UTCC Toastmasters Club จัดประชุมการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ณ ห้อง 5502 เวลา 18:00-20:00 น.

 

*******************************************************************************

  • โครงการ EBC Read for the Blind สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จัดอบรมการใช้โปรแกรม OBI สร้างหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อคนพิการทางสายตา ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 7506 เวลา 13:00-16:00 น.