Print

อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล ได้รับรางวัล Teaching Excellence Award และ รางวัล Best of the Best

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulations!
อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ รับรางวัล Teaching Excellence Award และ รางวัล Best of the Best จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นผู้ประกาศรางวัล (9 ส.ค. 61)

DSC 6704

 DSC 6707

DSC 6734

90861-1

 

ขอขอบคุณ รูปถ่ายจากกองประชาสัมพันธ์