Print

ปริญญาใบที่สองหลักสูตรภาษาจีน

Written by admin humanities. Posted in ปริญญาใบที่สอง

 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ปริญญาที่สอง(สาขาภาษาจีน) 141 หน่วยกิต


 คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นจีนศึกษา ภาษาจีนธุรกิจ เป็นต้น


 หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป*
* ผู้สมัครต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย


 การรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยตนเองระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 08.45 – 16.00 น.


 การจัดการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันเสาร์และวันอาทิตย์


 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ : 02-697-6404-05 โทรสาร : 02-2762127
Facebook : https://www.facebook.com/hma.ac.th/?pnref=story

 

รายละเอียดเพิ่มเติม