คณาจารย์ สาขาการจัดการธุกิจสายการบิน

 

 this-a-nesh


อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ (หัวหน้าสาขาวิชา)

 

 

 


  Aj-Phatchareeya

 

 อาจารย์พัชรียา  วิภาสเศรณี (เลขานุการสาขาวิชา)

 

 


 

Aj-Krissanabhat

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย

 
 aj-kitika  อาจารย์กฤติกา คุณูปการ