Print

คำถามยอดฮิตของทุกสาขาวิชา

Written by admin humanities. Posted in about us

 1

ปริญญาตรี    


 
ปริญญาตรีใบที่สอง

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)

หลักสูตรภาษาจีน 

2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)

หลักสูตรภาษาเกาหลี

4. สาขาภาษาไทย (Thai Language)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

5. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

6. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)

     faq3 

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts)

8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)

9. สาขาวิชาเกาหลี (Korean)

10. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)

11. สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ กิจกรรมพิเศษ

     (Convention Exhibition and Event Management)
12. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)