Print

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ที่ลงทะเบียนไปสหกิจศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 คนจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษและการแปล ภาษาจีนและสารสนเทศศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มปฎิบัติงานจริงเป็นเวลา 4 เดือนในหน่วยต่างๆ เช่น บริษัทการบินไทย ไทยแอร์เอเซีย ไลอ้อนแอร์ คิดซาเนีย บ้านจิม ทอมป์สัน กระทรวงพาณิชย์ สถานีข่าวไทยพีบีเอส เป็นต้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11