Print

การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "ความรัก ความตาย และอำนาจในบริบทสังคมร่วมสมัย

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

 

 

Brn-Human-seminar3

 

 

การส่งบทความ
 

 

หลักการและเหตุผล 

การดำเนินชีวิตในสังคมร่วมสมัยนั้น ความรัก ความตาย และอำนาจ เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตล้วนต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจและมีท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญหน้าหรือเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่ในท่ามกลางความผันผวนของการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความรัก ความตายและอำนาจได้ถูกจัดกระทำให้ปรากฏในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง อันส่งผลต่อความเข้าใจที่บิดเบือน หรือลดคุณค่าบางประการลงได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้คนในสังคมร่วมสมัยได้ตระหนัก ทำความเข้าใจความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการเกี่ยวข้องกับ ความรัก ความตาย อำนาจและการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมสมัย ทั้งมิติด้านปรัชญา ศาสนา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา การศึกษา ภาษาและวรรณกรรม การละคร ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย การแพทย์ และสื่อสารมวลชน เป็นต้น คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ความรัก ความตาย และอำนาจในบริบทสังคมร่วมสมัย” เพื่อร่วมมือกันในทำความเข้าใจ ชี้นำสังคมและแสวงหาทางออกที่เหมาะสมต่อปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ ความรัก ความตาย อำนาจและการใช้ชีวิตในสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับบุคคลและสังคม เพื่อสร้างสันติสุขในจิตใจของผู้คนและพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาและสร้างคุณค่าแท้จริงของการดำเนินชีวิตของผู้คนร่วมสมัยต่อไป
ผู้สนใจสามารถส่งบทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
  • ความรักในสังคมร่วมสมัย
  • ความตายในสังคมร่วมสมัย
  • อำนาจและวาทกรรมในสังคมร่วมสมัย
  • วัฒนธรรมและสังคม
  • ภาษา การศึกษาและวรรณกรรม
  • ศิลปะ
  • หัวข้ออื่นๆ
ค่าลงทะเบียน 
  • Early bird (ภายใน 25 ก.พ. 62) และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ราคา 1,200 บาท
  • ลงทะเบียนปกติ (หลัง 25 ก.พ 62) ราคา 1,500 บาท
  • ผู้เข้าฟัง ท่านละ 800 บาท (รวมเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง)

 

 

กำหนดการส่งบทความ

ช่วงเวลา การดำเนินงาน
31 ม.ค. 62 ปิดรับสมัครการส่งบทคัดย่อ (abstract) โดยส่งบทคัดย่อขนาดอักษร cordia 16 จำนวนประมาณ 250-300 คำ
25 ก.พ. 62 วันสุดท้ายการแจ้งผลตอบรับบทคัดย่อ
15 มี.ค. 62 ผู้นำเสนอบทความส่งบทความฉบับสมบูรณ์
15 เม.ย. 62 ส่งบทความถึงผู้นำเสนอผลงานเพื่อแก้ไขบทความ
15 พ.ค.62 ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ขนาดอักษร cordia 16, line space 1.5 จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://utcc2.utcc.ac.th/humanities_conf/

frame

 

 

ติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.