อาจารย์ ดร. ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์ (Suttinee Chuanchaisit)

ดร. จักรพันธ์ เรียมลิว (Jakraphan Riamliw, Ph.D.)

(Chittima Sangiamchit)

(Tasanee Pumirat)
Thanyarat Jivaketu

ดร. นพณัฐ เลิศสุทธิผล (Nopanat Lertsuthipol, Ph.D.)

ผศ.นฤมล จันทรศุภวงศ์ (Ms.Narumol Chantrasupawong)

นางสาว นิภาพรรณ สิงหพันธุ์ (Nipapan Singhabhandhu)

นาง บุษบา ชลพัฒนา (Bussaba Cholpattana)

นาย ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์ (Panawat Wattanavit)

(Parameth Lordasa)

นาง ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ (Preeyanuch Chanprasert)

อาจารย์ ดร. ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ (Parichat Wongsuwan, Ph.D.)

ผศ. พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ (Asst. Prof. Pornpan Boonpattanaporn)

นางสาว พิจิตรา (ดิสวโรธรรม)
อาจารย์ ดร. มานีนันท์ หรูรักวิทย์ (Maneenun Rhurakvit, Ph.D.)

(Yodying Jittreekan)

(Yuwaree Tongvivat)

(Ratikorn Sirisatit)

(Woranun Sirisukha)

ดร. วาสนา สมอัจฉริยกุล (WASANA SOMACHRIYAKUL, PhD)
Wuttiya Payukmag

(Sansanee Punyalert)

นางสาว กรรณิกา นิตยภักดี (Kannika Nitayapakdee)

อาจารย์ สิริรัตน์ พุ่มประสาท (SIRIRAT POOMPRASART)

ดร. อรภัทร พุกกะเวส (Orapat Pookkawes)
()
Anthony Neil Catto
David Nigel Price
Jason Gong
Richard David Grunwell

นางสาว พรณิชา วีระคัณโฑ (Pornnicha Werakanto)

ดร. พรปวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์ (Pornpavee Sukrutrit, Ph.D.)