ผศ. สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (Asistant Professor Sureewan Sathiansukon)

นายฐนธัช กองทอง (Mr.Thanatat Kongthong)

ผศ. แก้วตา กรุงวงศ์ (kaewta krungwong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักริน จุลพรหม (Jakkrin Junlaprom)

อาจารย์ ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (TANIKAN JINAPANT)

อาจารย์ นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์ (Nonglak Banduwong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวผัน สุพรรณยศ (Buaphan Suphanyot)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร (PARAMAPORN LIMLERTSATHIEN)

อาจารย์ สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ (sumonta sakchaisomboon)

รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกุล (Khanita Jitchinakul)

ผศ. สุวรรณา งามเหลือ (Assistant Professor Suwanna Ngamlue)

อาจารย์ สุวิมล โกศลกาญจน์ (Suwimon Kosolkan)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันท์ ภัคภานนท์ (sunan phakkhaphanon)
Dhanate Vespada

นางสาว วริศรา อนันตโท (warisara anantato)

อาจารย์ จุฬาวดี วรเศรษฐศักดิ์ (Julavadee Worrasetrthasak )