ปริญญาตรี

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ 3 ประการคือ

    1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอในวิชาทั่วไป และวิชาเฉพาะทางสาขามนุษยศาสตร์  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาลหรือเพื่อการศึกษาต่อไป
    2. เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์เพื่อการดำรงชีพในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
    3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดกว้างขวาง  มีทักษะในการสื่อสารการแก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และเสนอแนะความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์

 

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย          :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Arts Program

 

ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็มภาษาไทย          :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ชื่อย่อภาษาไทย           :  ศศ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Arts 

ชื่อย่ออังกฤษ               :  B.A.