ดร. นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
Narinchai Haphuriwat

อาจารย์
Mobile or Phone : 089 136 2136

วุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
 • มหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ไทย
 • บัณฑิตศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
 • ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ Australian TESOL Training Centre ออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ Australian TESOL Training Centre ออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรภาษาจีน Heilongjiang University จีน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • การสอนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Acquistion)
 • การจัดการเรียนการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ
 • ภาษาอังกฤษ

วิชาที่สอน

 • ทักษะการฟัง
 • การเขียนสื่อสาร 1
 • การเขียนสื่อสาร 2

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2557 วิทยากร สมาคมพัฒนาบุคลิกสตรี ภาคีสภาสตรีแห่งชาติ
 • 2557 วิทยากร สถานพินิจเด็กชาย สมุทรปราการ
 • 2557 วิทยากร สมาคมเรือเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการเยาวชน
 • 2556 วิทยากร

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ