อาจารย์ นิรันดร์ ขุมบางลี่
Niran Khumbangly

อาจารย์ประจำ
Mobile or Phone : 02-697-6410

วุฒิการศึกษา

  • M.A. (Linguistics and Cognitive Science) University of Delaware, USA
  • M.A. (Teaching English as a Foreign Language) Thammasat University, Thailand
  • B.A. (English) Thammasat University, Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • English Syntax
  • Second Language Acquisition: Writing; Syntax

วิชาที่สอน

  • โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  • การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ