อาจารย์ อาณัติ วงศ์โกสิตกุล
Anat Wonggositkul

อาจารย์ประจำ
Mobile or Phone : 026976412, 0814286349

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
  • Certificate Certificate in Intensive Malay Language and Culture Programme Universiti Sains Malaysia Malaysia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • ภาษาและวัฒนธรรม
  • การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

วิชาที่สอน

  • HO201 ภาษาและวัฒนธรรม
  • HS201 คำและความหมาย
  • HL048 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 1

ตำแหน่งบริหาร

  • 2536-2538, 2540-2542, 2542-2544, 2550-2552 รองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่อสารธุรกิจ
  • 2544-2546 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ