อาจารย์ อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย
Ajamaporn Vit-upasai

อาจารย์
Mobile or Phone : 084-6542299

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท ศศ.ม. ม.มหิดล ไทย
  • ปริญญาตรี ศศ.บ. ม.เชียงใหม่ ไทย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • สัทศาสตร์และภาษาศาสตร์

วิชาที่สอน

  • HS103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ