ผศ. สุชาดา เจริญนิตย์
Assistant Professor Suchada Charoennit

อาจารย์ประจำ
Mobile or Phone : 02-6976412, 0863664639

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาศาสตร์

วิชาที่สอน

 • โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
 • โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2
 • คำและความหมาย
 • สหกิจศึกษา

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2555, 2556 วิทยากรอบรมการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษอิเลคทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ

 • ประธานโครงการ Students' Social Responsibility ปีพ.ศ.2552 - 2556
 • ประธานสหกิจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีพ.ศ. 2554 - 2556