ดร. สมฤดี เดชอมร
Somruedee Dej-amorn, Ph.D. (Linguistics)

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Linguistics Mahidol University Thailand
 • M.A. Linguistics Chulalongkorn University Thailand
 • B.A. English Silpakorn University Thailand
 • Certificate Translation Teaching Development Mahidol University and Center for Translation and Interpreting Research, Macquarie University Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • English Linguistics
 • General Linguistics
 • English Structure
 • Translation
 • Academic Writing

วิชาที่สอน

 • English Linguistics
 • Translation 1
 • Business Translation 1
 • English Structure

ตำแหน่งบริหาร

 • 2013-present Head of English for Business Communication
 • 2009-2010 Sub-head to EBC
 • 2007-2008 Secretary to EBC

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ

 • อาจารย์พิเศษ วิชา LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี