อาจารย์ สมจิตรา ไกรโกศล
Somchittra Kraikosol


Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
 • Certicate Mini-MBA University of the Thai Chamber of Commerce Thailand
 • Certficate Advanced English University of California at Santa Barbara USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการฟัง การเขียนภาษาอังกฤษ

วิชาที่สอน

 • ศัพท์เทคนิคธุรกิจ
 • การจดบันทึกและสรุปความ

ตำแหน่งบริหาร

 • 2537-2538 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • 2539-2540 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • 2546-2547 หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ