ดร. วนิดา พลอยสังวาลย์
Wanida Ploysangwal, Ph.D.


Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ประเทศไทย
 • Certificate Business English University of California San Diego USA.
 • Certificate English for Business Communication University of New South Wales Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • Educational Research
 • Analytical-Critical Reading
 • Curriculum and Instruction
 • Critical Thinking
 • Innovation in Instructional Design

วิชาที่สอน

 • Analytical-Critical Thinking
 • Reading for Pleasure
 • Innovation in Currilum Design

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • Chair person Graduate Committee Exam, Bilingaul Education Program, Rangsit University
 • Chair person Graduate Committee Exam, Department of Teaching English, Rajabhat Bansomdejchaopraya University
 • Committee member, Advisory Board, Faculty of Education, Rangsit University

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ