อาจารย์ พูลทรัพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Phunsap Isarangkun na Ayutthaya

อาจารย์ประจำ
Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • Certificate in English Linguistics UCL (University College London) United Kingdom
  • Diplome D\'etudes Linguistiques Francaises Sorbonne University, Paris France

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิชาที่สอน

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ