อาจารย์ ปานชัย พูนวัตถุ
Panchai Poonwathu

อาจารย์
Mobile or Phone : 0819223299

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ภาษาศาสตร์
 • การเขียนทางธุรกิจ
 • การแปล

วิชาที่สอน

 • การเขียนทางธุรกิจ
 • การแปล 2
 • สื่อสารธุรกิจ 2

ตำแหน่งบริหาร

 • 2551-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2557 วิทยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลเกียรติคุณ

 • 2549 อาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตรื มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน

More...

อื่นๆ