ผศ. ดร. บุหงา โปซิว
Assistant Professor Bunga Posiw, D.B.A.


Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • D.B.A. (Corporate Communication) Charles Sturt University Australia
 • M.B.A. (General Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
 • UTCC MAXI M.B.A. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย
 • วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 3” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้สอนอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • การสื่อสารองค์กร
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ

วิชาที่สอน

 • การอ่านเฉพาะสาขา
 • การสื่อสารธุรกิจ 1
 • การสื่อสารธุรกิจ 2

ตำแหน่งบริหาร

 • 2556-2557 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • 2536-2538,2546-2547 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
 • 2539-2543, 2547-2549 รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (การสื่อสารธุรกิจ) ฝ่ายวิชาการ
 • 2530-2533 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 2527-2529 หัวหน้าสาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 2555 ประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
 • 2550 ผู้ประเมินเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกชื่อ Montana Meksophawannagul เรื่อง “A Development of an Online Case-Based Collaborative Learning Module” English as an International Language Graduate Program, Graduate Schoo
 • 2549 กรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • 2548-2550 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 2552 ผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์การเสนอผลงาน (Commentator) การสัมมนา “Doctoral Dissertation Seminar” หลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2532-2533 กรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Test ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร "Follow Me" ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2555 วิทยากร English Camp for BMA City Planning Staff หัวข้อ “How could Bangkok become a walkable community” ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2554 วิทยากรหลักสูตร Reading and Writing for City Planning Executives (60 ชั่วโมง)สำหรับผู้บริหารกองผังเมือง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2552 วิทยากรการจัดการอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา” ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2551 เลขานุการการประชุมทางวิชาการของสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ ประเทศไทย) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Borderless Education: Challenges and Opportunities for Thai Universities” สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 2545 วิทยากร การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • 2540 วิทยากรในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร รายการที่1 Social Interaction และรายการที่ 9 At the Exhibition มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2540 วิทยากรในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร ตอน At the Exhibition มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2534-2535 สอนวิชา SCLG 322 Technical English นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ