ผศ. ดร. ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์
Assistant Professor Takwa Bosuwon, Ph.D.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Mobile or Phone : 02 697 6411, 080-590-4606

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เอก: ภาษาอังกฤษ, โท: ภาษาฝรั่งเศส) ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Visiting Scholar, (international student: S 066 222 891 831 L), Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Australia (15 July - 15 January 2008)
 • Certificate of Completion, Current Trends in Language Education, Chulalongkorn University (Prof. David Nunan, Ph.D.- Course Director)
 • Certificate of Appreciation (paper presented), Conference on Language Learning and Teaching: Confronting Realities in Diverging Horizons (CoLT 2009), Department of Language Studies, Universiti Teknologi MARA UiTM Kedah, Malaysia
 • Certificat, Langue Française (deuxième degré), Alliance Française de Bangkok
 • Certificate of Appreciation (paper presented), Biannual Research Forum PESSA & the Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Australia
 • Certificate of Attendance, RELC International Seminar on Innovative Approaches to Reading & Writing Instruction, SEAMEO Regional Language Centre, Singapore
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • Certificate of Completion, Paradigm Shift in Learning and Teaching [Instrucitonal Development Program (IDP/Thailand Workshop)], University of Oklahoma, U.S.A.
 • Remark: ชื่อ นามสกุลเดิม อภิญญาณ อิศรภักดี Apinyan Issarapakdee

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • English reading
 • English writing
 • Test development

วิชาที่สอน

 • Business Communication 1
 • Business Communication 2
 • Effective Reading
 • Analytical Reading
 • Communicative Writing 1 and 2
 • English Pronunciation
 • Listening Comprehension
 • Technical Terms in Business
 • English Structure 1 and 2
 • English for Service Industry

ตำแหน่งบริหาร

 • ปีการศึกษา 2552-2553 เลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • ปีการศึกษา 2557 รองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • ปีการศึกษา 2558 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ