ผศ. ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ
Assistant Professor Nuwee Chomphuchart, Ph.D.

อาจารย์ประจำ
Mobile or Phone : 02 697-6412

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Reading Education) State University of New York at Buffalo, United States
 • M.A. (Applied Linguistics) Mahidol University, Thailand
 • B.A. (English) Chulalongkorn University, Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • Metacognition
 • Reading Strategies
 • Multiliteracies

วิชาที่สอน

 • Effective Reading
 • English Poetry Appreciation
 • Writing for Business

ตำแหน่งบริหาร

 • 2554-2556 Vice Department Head

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 2553- 2556 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • 2550-2553 Reviewer, National Reading Conference, U.S.A.
 • 2554 Reviewer, FLLTJournal

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2551-2555 วิทยากรวิชา O-NET, A-NET โรงเรียนมัธยม
 • 2551-2552 ติวเข้มโค้งสุดท้ายวิชา A-NET, O-NET ม.หอการค้าไทย

รางวัลเกียรติคุณ

 • 2556 อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน

More...

อื่นๆ

 • ทุน GIFT (วิจัย) ประเทศสหรัฐอเมริกา (เดือนมีนาคม-เมษายน 2554)