อาจารย์ ดร. ณฐาพร ศรีจำนง
Nataporn Srichamnong

อาจารย์
Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอิตาเลียน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย
 • ปริญญาโท Master of Research (Applied Linguistics) Lancaster University the United Kingdom
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Applied Linguistics) Lancaster University the United Kingdom

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • Vocabulary Learning
 • EFL Reading
 • Language Testing

วิชาที่สอน

 • English Pronunciation
 • Effective Reading
 • Business Communication 1
 • Writing for Business
 • Word and Meaning

ตำแหน่งบริหาร

 • 2556 เลขานุการสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 2555 Reader (Doctoral Thesis) for Chulalongkorn University
 • 2555 Reader and Commentator (Research Paper) for the University of the Thai Chamber of Commerce
 • 2556 Reviewer (Journal Article) for Burapha University
 • 2556 Reader (Research Paper) for Burapha University

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

รางวัลเกียรติคุณ

 • 2554 อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน

More...

อื่นๆ