ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน
Tanisaya Jiriyasin

อาจารย์
Mobile or Phone :

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Interdisciplinary Program) Doctor of Philosophy (English as an Internation Language) Chulalongkorn University ประเทศไทย
 • M.A (TESL) Master of Arts (TESL) Arizona State University USA
 • B.A. (English) Bachelor of Arts (English) with Second-Class Honor Kasetsart University ประเทศไทย
 • Vocational Diploma Vocational Diploma Convent of the Holy Infant Jesus ประเทศไทย
 • MINI MBA Certificate University of the Thai Chamber of Commerce ประเทศไทย
 • MINI MBA Certificate Thammasat University ประเทศไทย
 • Accounting Certificate Pitman Examinations Institute United Kingdom
 • Shorthand Speed Certificate Pitman Examinations Institute United Kingdom
 • Advanced English for Overseas Students Certificate Pitman Examinations Institute United Kingdom

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • Research on Task-based Learning
 • Research on Problem-based Learning
 • Research on Performance-based Learning
 • Socio-Constructivism Theory

วิชาที่สอน

 • Discussion Techniques
 • English for Business Communication
 • Technical Terms in Business

ตำแหน่งบริหาร

 • 2553 หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 2556 Commentator for Chulalongkorn University Doctoral Dissertation Seminar
 • 2555 Commentator for Chulalongkorn University Doctoral Dissertation Seminar
 • 2554 Commentator for Chulalongkorn University Doctoral Dissertation Seminar

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2555 วิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • 2554 วิทยากร Thai-Chinese International School
 • 2554 วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
 • 2554-56 วิทยากร โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2553 วิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลเกียรติคุณ

 • 2553 Best Teaching Award University of the Thai Chamber of Commerce

ผลงาน

More...

อื่นๆ