ดร. จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร
Janchai Wongphothisarn


Mobile or Phone : 02-6976431

วุฒิการศึกษา

 • Ed.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages) University of Exeter, UK
 • M.A. (Applied Linguistics) Mahidol University, Thailand
 • M.A. (English for Business and Technology) University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 • B.B.A. (International Business Management) University of the Thai Chamber of Commerce Thailand

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • Psychology in foreign language learning and teaching
 • Learner autonomy

วิชาที่สอน

 • English Pronunciation
 • Communicative Writing I
 • Communicative Writing II
 • English for Business (MB001)

ตำแหน่งบริหาร

 • 2554-2555 เลขานุการสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • 2556 รองหัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

งานบริการวิชาการ

 • 2553 วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษ O-NET, A-NET โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพเเละปริมณฑล

รางวัลเกียรติคุณ

ผลงาน

More...

อื่นๆ