เจ้าหน้าที่

Prapai 2


คุณประไพ พวงมะลิเจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel.6405

Tui


คุณอัจฉรา ครุฑธาเจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel.6405

Tuk


คุณอรทัย สุขโสดเจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel.6405

Daorung


คุณดาวรุ่ง วงสุวรรณ์เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา

Tel.6405
 

Uvadee


คุณยุวดี ผ่องแผ้วเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา

Tel.6438

 pornpimon57

คุณพรพิมล หาดยาว

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel.6405