สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Panchai

อาจารย์ปานชัย  พูนวัตถุ


  • ศศ.. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • .. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...