สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Tuk-wa

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์


 

  • Ph.D. (English as an International Language), Chulalongkorn University

 

  • ศศ.. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  • ศศ.. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...